Comptabiliteitswet 3.1

Alle voorstellen van de regering moeten volgens artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW 3.1) een toelichting bevatten op: nagestreefde doelen, ingezette beleidsinstrumenten, financiële gevolgen, doeltreffendheid, doelmatigheid en voorgenomen evaluatie.

Beleidskeuzes uitgelegd

De werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd wordt ingezet om concrete invulling te geven aan de wettelijke vereisten gesteld door de Kamer in Comptabiliteitswet artikel 3.1. De werkwijze biedt een format voor een transparante verantwoording van gemaakte beleidskeuzes, en komt tegemoet aan de behoefte van de Kamer naar beknopte en heldere informatievoorziening. Onder de werkwijze worden er steeds meer brieven verstuurd die deze verantwoording bevatten, én die tegemoet komen aan de motie van Weyenberg-Dijkgraaf middels een evaluatieparagraaf. Het kader Beleidskeuzes uitgelegd wordt gebruikt bij voorstellen met financiële gevolgen van 20 miljoen of meer.

Voorbeelden Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1)

A-brief project 'Verwerving Amfibische Transportschepen'

Met het project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’ verwerft Defensie zes van deze schepen ter vervanging van de huidige twee Landing Platform Docks (LPD’s) en vier Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s). De Kamer ontvangt een A-brief over de behoeftestelling van dit project.

Kamerbrief 'Gerichte Opkoop Veehouderijen'

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurt in 2020 een brief toe aan de Tweede Kamer over haar voorstel voor de gerichte opkoop van veehouderijen met als doel stikstofgevoelige natuur te beschermen. In de uitwerking van het voorstel gaat de minister in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het voorstel, en zegt zij een evaluatie toe op basis van vooraf vastgestelde indicatoren.

Uitwerking 'Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid'

Met deze brief geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Kamer, mede namens de Ministers van Justitie en Veiligheid, van Buitenlandse Zaken, en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzicht in de uitwerking van de Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid.