Evalueren helpt de Rijksoverheid bij het maken van beter beleid voor de samenleving, en bij het verantwoorden van gedane uitgaven richting de belastingbetaler. Systeemverantwoordelijkheid voor het evaluatiestelsel is ondergebracht bij het Ministerie van Financiën, en is deel van de verantwoordelijkheid van het Ministerie voor het toezien op doelmatig beleid.

Hulp bij evalueren

Het Ministerie van Financiën biedt verschillende hulpmiddelen aan bij het evalueren. De belangrijkste daarvan is de Toolbox Beleidsevaluaties, die evaluatoren en opdrachtgevers door de vijf stappen van het evaluatieproces loodst. In de Toolbox staan ook handreikingen voor specifieke evaluatietypen, zoals de verplichte Periodieke Rapportage.  Daarnaast worden middels de Rijksacademie opleidingen aangeboden in meten, evalueren en leren.

Recent evaluatieonderzoek

Ministeries voeren jaarlijks honderden onderzoeken uit om beleid te evalueren. Zo gaan ze na of het ingezette beleid werkt en hoe het beter kan. Zie hieronder een selectie van recente, grote onderzoeksrapporten van het Rijk.

Ouderenzorg in 2040
Niets doen is geen optie

Het aantal ouderen en kwetsbare ouderen in Nederland neemt de komende twee decennia sterk toe. Dit leidt tot een enorme toename in de behoefte aan ouderenzorg. Dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving en vraagt om ingrijpende keuzes.

1.5 graden Celsius. In 2015 kwam de wereld in Parijs tot het akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en te streven naar 1,5 graden Celsius.

Scherpe doelen, scherpe keuzes

Zonder aanvullend beleid haalt Nederland de klimaatdoelen niet. Het kabinet wil met zekerheid ten minste 55% reductie in 2030 halen en richt zich daarom op circa 60% reductie, op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Dit zijn scherpe doelen die vragen om scherpe keuzes. De tijd van laaghangend fruit is voorbij en 2030 komt snel dichterbij. Tegelijkertijd biedt de transitie perspectief op een duurzame en houdbare inrichting van Nederland. Dit IBO identificeert een beleidstekort van 22 Mton en geeft zicht op aanvullend normerend en beprijzend beleid.

Snel aan de slag!

Het IBO brengt beleidsopties in beeld die laten zien langs welke
wegen de rijksoverheid kan inzetten op het versterken en verbeteren
van de biodiversiteit. Dit IBO bevestigt dat er op hoofdlijnen brede (en met kennis onderbouwde) overeenstemming is over wat er moet gebeuren: meer ruimte voor beschermde natuur en natuurinclusief areaal, het verkleinen van de invloed van drukfactoren en het (daardoor) verbeteren van milieu- en ruimtelijke condities, waar nodig extra inzet op specifieke soorten en habitats en inzet op een natuurinclusieve samenleving.

Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling

De vermogensverdeling is de afgelopen 15 jaar over het geheel
genomen relatief constant, maar schever dan eerder gedacht.
Onderliggend zijn er grote en groeiende verschillen tussen groepen
huishoudens in de vermogensverdeling. Een te hoge concentratie van vermogen en een te scheve verdeling van vermogen zijn economisch schadelijk. Huidig fiscaal beleid vergroot de verschillen tussen huishoudens in de bestaande
vermogensverdeling.