Evaluatiestelsel

Er zijn verschillende instrumenten om beleid te evalueren. Evaluaties worden uitgevoerd tijdens de beleidsvoorbereiding (ex ante), gedurende de uitvoering van beleid (ex durante), en na afloop (ex post) van beleid. Ministeries voeren zelfstandig de evaluaties uit, maar deze zijn gestoeld op een aantal Rijksbrede fundamenten: de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) en de Comptabiliteitswet 3.1 (CW3.1) Het geheel aan wetten, regels en instrumenten voor evaluaties vormt samen het Rijksbrede evaluatiestelsel. Hieronder worden de verschillende instrumenten toegelicht.

Evaluatiestelsel en -instrumenten van de beleidscyclus

Agendering

agenda

Beleidsbepaling

beleidsbepaling

Beleidsvoorbereiding

beleidsvoorbereiding

Uitvoering

uitvoering

Terugkoppeling

terugkoppeling
ovaal

Wetten en regels voor evalueren

Ministeries zijn verplicht om beleid periodiek te evalueren. Dat is vastgelegd in de Comptabiliteitswet. De uitgewerkte richtlijnen voor beleidsevaluatie staan in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek 2022 (RPE). De evaluatie van subsidies is behalve vanuit de RPE ook verplicht vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Richtlijnen voor de evaluatie van agentschappen en zelfstandige bestuursorganen zijn opgenomen in de Regeling agentschappen en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Strategische Evaluatie Agenda

Agendering

Beleidsvoorbereiding

Beleidsbepaling

Uitvoering

Terugkoppeling